ผลงานบริษัทฯ

ระบบวางท่อใต้สิ่งก่อสร้างและระบบอัดน้ำยาลงดิน (Pipe & Soil Treatment System)

เป็นนวัตกรรมใหม่ในการป้องกันกำจัดปลวกจากใต้ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่เริ่มการปลูกสร้างอาคาร โดยระบบวางท่อ(Pipe System) ตามลักษณะแนวคานของสิ่งปลูกสร้าง และระบบอัดสารเคมีลงดิน(Soil Treatment System) ที่ได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ เคมีที่นำมาใช้มี ประสิทธิภาพปกป้องสิ่งปลูกสร้างได้ยาวนาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีคุณภาพสูงสุด ทนทานต่อสภาพแวดล้อมใต้อาคารได้เป็นอย่างดี

ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบวางท่อ( Pipe Treatment)

1. การปฏิบัติงานจะเริ่มได้ หลังจากฝ่ายก่อสร้างได้ทำการเทคานคอดิน และถอดแบบออกเรียบร้อยแล้ว
2. แผนผังการวางท่อ ควรถูกกำหนดขึ้นภายใต้การยอมรับของผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว โดยมีหัวหน้างานเป็นผู้ตรวจสอบ
    ความถูกต้อง
3. ใช้สว่านเจาะรูท่อ ระยะห่างต่อจุด ไม่เกิน 80 เซนติเมตร(สำหรับพื้นถมดินเต็ม และระยะห่างต่อจุดไม่เกิน 2 เมตร
    (สำหรับพื้นไม่ถมดินเต็ม) และทำเกลียวที่เจาะรูทุกรูทำการใส่หัวปล่อยสารเคมีตามรูที่เจาะ หมุนตามเกลียวที่ทำไว้เพื่อ
    ป้องกันการหลุดออกของหัวปล่อยสารเคมี
4. ทำการวางท่อขนานติดด้านในรอบแนวคานคอดินทั้งหมด ปรับระดับของท่อให้หัวปล่อยสารเคมีพ่นลงสู่พื้น และขนาน
    กับคานคอดิน
5. ใช้เข็มขัดรัดท่อ รัดท่อให้ติดกับแนวคานระยะห่างต่อจุดประมาณ 30 เซนติ เมตรโดยบริเวณที่เป็นมุมคานคอดิน ให้ใช้
    เข็มขัดรัด 2 ตัว
6. ทำการติดตั้งหัวอัดสารเคมี โดยยื่นท่อออกนนอกตัวอาคารอย่างน้อย 30 ซม. หลังบ้านฉาบปูนเรียบร้อยต้องทำกล่อง
    เก็บหัวท่ออีกครั้ง
7. ตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวท่อ ตรวจเช็คหัวการทำงานของหัวปล่อยน้ำยาโดยการเทสท่อทุกจุด


ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบอัดน้ำยาลงดินหลังวางท่อ(Soil Treatment)

     โดยวิธีการทำให้พื้นดินภายใต้อาคารและบริเวณโดยรอบเป็นพิษโดยการใช้สารเคมี เพื่อป้องกันการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน ก่อนการปลูกสร้าง อาคารแล้วเสร็จ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการปฏิบัติงาน ได้ดังนี้
1. พื้นผิวดินใต้ตัวอาคาร ให้ใช้หัวอัดแรงดันสูง อัดสารกำจัดปลวกลงไปในดินลึก 15-30 เซนติเมตร ด้วยเครื่องอัดแรงดัน
    สูง 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ในอัตราสารเคมีผสมแล้ว 3 ลิตรต่อจุด ทุกตารางเมตร
2. บริเวณแนวคานคอดิน ทั้งด้านในและด้านนอก ให้ใช้หัวอัดแรงดันสูง อัดสารเคมีลงไปในดิน ลึก 15-30 เซนติเมตร ด้วย
    เครื่องอัดแรงดันสูง 25 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ห่างจากฐานแนวคานคอดิน หรือโครงสร้างใต้ดินของอาคารไม่เกิน
    50 เซนติเมตร ในอัตราสารเคมีผสมแล้ว 2 ลิตรต่อจุด และ ระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร ตามแนวยาว
3. บริเวณรอบๆ อาคาร ให้ฉีดพ่นสารเคมีเป็นแนวป้องกันรอบนอกอาคารอีกครั้ง โดยใช้สารเคมีผสมแล้วใน อัตรา 5 ลิตร
    ต่อทุกระยะ 1 เมตร
หมายเหตุ: หากมีการปรับหน้าดินหลังการอัดสารเคมี จะต้องมีการพ่นสารเคมีอีกครั้ง โดยใช้สารเคมีผสมแล้ว ในอัตรา 2 ลิตรต่อตารางเมตร

สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนการปฏิบัติงาน

1. บริเวณพื้นที่ปลูกสร้างอาคาร ควรกำจัดเศษไม้ กิ่งไม้ ตอไม้ หรือวัสดุอื่นๆ ที่จะเป็นแหล่งอาหารล่อให้ปลวกเข้ามาอาศัย
    อยู่กินภายในพื้นอาคาร
2. การทำคานตัวรับแผ่นพื้นสำหรับพื้นไม่ถมดิน ควรใช้เหล็กหรือก่อปูนแทนการใช้ไม้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลุกราน
    จากปลวกในอนาคต
3. แบบการวางท่อ รวมถึงตำแหน่งจุดอัดน้ำยาเข้าท่อ จำกำหนดขึ้นและนำเสนอต่อเจ้าของงานทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ข่าวสารบริษัทฯ

คลิปกำจัดปลวก

เอกสารบริษัท